Trang chủ >> Lịch

Lịch

Tháng 08 / 2017

12/08/2017 KHÓA DÀI HẠN (8-12 tuổi) – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN Lớp dài hạn Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đang diễn ra

Các lớp học/sự kiện gần đây

Tháng 06 / 2017

05/06/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – ÂM NHẠC TRONG EM (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
05/06/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
06/06/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI LÀ NHÀ (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
06/06/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – KHOA HỌC NGON NGON (THÁNG 6) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc

Tháng 07 / 2017

03/07/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – ÂM NHẠC TRONG EM (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
03/07/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI LÀ NHÀ (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
04/07/2017 TRẠI HÈ 5-7 tuổi – KHOA HỌC NGON NGON (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc
04/07/2017 TRẠI HÈ 8-12 tuổi – THẾ GIỚI CÂU CHUYỆN (THÁNG 7) Trại Hè Trẻ em TP. HCM 120+ phút Đã kết thúc